快捷搜索:

贺新郎·西湖

贺新郎·西湖原文
一勺西湖水。渡江来、百年歌舞,百年酣醉。追念洛阳花天下,烟渺黍离之地。更不复、新亭流泪。簇乐红妆摇画艇,问中流、击楫谁人是。千古恨,几时洗。
余生自傲澄清志。更有谁、翻溪未遇,传岩未起。国事如今谁倚仗,衣带一江而已。便都道、江神堪恃。借问孤山林处士,但掉落头、笑指梅花蕊。世界事,可知矣。
贺新郎·西湖拼音解读
yī sháo xī hú shuǐ 。dù jiāng lái 、bǎi nián gē wǔ ,bǎi nián hān zuì 。huí shǒu luò yáng huā shì jiè ,yān miǎo shǔ lí zhī dì 。gèng bú fù 、xīn tíng duò lèi 。cù lè hóng zhuāng yáo huà tǐng ,wèn zhōng liú 、jī jí shuí rén shì 。qiān gǔ hèn ,jǐ shí xǐ 。
yú shēng zì fù chéng qīng zhì 。gèng yǒu shuí 、fān xī wèi yù ,chuán yán wèi qǐ 。guó shì rú jīn shuí yǐ zhàng ,yī dài yī jiāng ér yǐ 。biàn dōu dào 、jiāng shén kān shì 。jiè wèn gū shān lín chù shì ,dàn diào tóu 、xiào zhǐ méi huā ruǐ 。tiān xià shì ,kě zhī yǐ 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: